Op 14 maart 2007 om 7.30 uur hebben de vijf samenwerkende partijen de intentieovereenkomst gebiedsvisie de Kievit bij Multigrow, Kievit 38 b in Grashoek ondertekend. Opzet is het met gezamenlijke inspanning een onderzoek uitvoeren naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor glastuinbouw in het gebied de Kievit, naar de haalbaarheid hiervan en naar het vervolgproces om tot uitvoering te komen. De ambitie van de partijen hierbij is om hoogwaardige duurzame energiehuishouding, ecologische en hydrologische ontwikkeling in en rond het gebied te bereiken. De heren G. Driessen (Gedeputeerde Provincie Limburg), ir. A. Janssen (voorzitter LLTB), W. van de Belt RI (Algemeen directeur LLTB), D. van Mullekom (Ondernemer), ing. A. Teeuwen (Ondernemer) en drs. P. Fleuren (wethouder gemeente Helden) hebben de intentieovereenkomst gebiedsvisie de Kievit ondertekend.

Aanleiding

Glastuinbouw levert een belangrijke bijdrage aan de economie en werkgelegenheid in de regio Noord Limburg. De glastuinbouw is een sector met ontwikkelingsperspectief en groeipotentie. De landelijk en provinciale overheid erkennen het belang van de tuinbouwsector en –keten in de regio en steunen de doorontwikkeling van het tuinbouwcluster onder de noemer van Greenport Venlo. Het onderzoeksrapport “behoefteraming Glastuinbouw reconstructiegebied Helden” geeft aan dat er behoefte is aan aanvullende ruimte voor ontwikkeling en (her)vestiging om het toekomstperspectief voor de glastuinbouw te kunnen waarmaken.

De gemeente Helden kiest voor behoud en versterking van de glastuinbouw in haar eigen gebied en heeft in haar concept structuurplan een aantal gebieden aangewezen als glastuinbouwconcentratiegebied. Eén van deze concentratiegebieden is de omgeving de Kievit. Het gedeelte aan de oostzijde van de Kievit is aangewezen voor uitbreiding van bestaande bedrijven. Het westelijke gedeelte van het gebied is bedoeld voor nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven.

Vanuit een aantal in het gebied gevestigde ondernemers is de vraag gekomen om de bestaande bedrijven te mogen uitbreiden. Hiervoor is planologische medewerking nodig. Om de medewerking aan deze verzoeken te kunnen beoordelen is een visie op de totale ontwikkeling van het gehele gebied nodig. Deze visie heeft onder meer betrekking op ambitieniveau, randvoorwaarden planning en regie.

Na de ondertekening is er gezamenlijk ontbeten