Op 7 september 2010 werd door de Kievit B.V. een infoavond georganiseerd voor de klankbordgroep.

Verslag

Voorzitter D. van Mullekom heet iedereen van harte welkom op deze eerste klankbord bijeenkomst van Tuinbouwvestiging DE KIEVIT BV.

Vervolgens schetst A. Teeuwen kort het ontstaan van Tuinbouwvestiging de Kievit en neemt de geschiedenis door met daarin de genomen stappen tot de dag van vandaag.

Hierop aansluitend vertelt H. Verdonkschot (Aelmans Advies en doende met het totale inrichtingsplan van De Kievit) hoe het plangebied in de Kievit er uitziet en welke onderzoeken er nu lopen en welke onderzoeken er nog plaats gaan vinden. Deze presentatie wordt op de website van TBV de Kievit BV gezet.

In de daaropvolgende discussie en overleg worden een aantal suggesties en voorstellen gedaan:

  • Het gebied bestaat uit 3 “deelgebiedjes”. Dit zorgt voor een eigen open structuur. Deze worden wel aan elkaar gekoppeld. De bedrijven van de initiatiefnemers liggen in deze deelgebieden.
  • MER rapportage en procedure. Dit wordt thans voorbereid. Er zullen in dit kader 3 alternatieven worden beoordeeld.
  • Aandacht wordt gevraagd voor de communicatie met de omgeving maar ook naar buiten toe. Denk hierbij aan verslagen op eigen website en in Heldens Nieuws. Ook aandacht voor de actualiteit van eigen website. De leden van deze klankbordgroep stemmen ermee in dat hun namen als zodanig vermeld mogen worden.
  • Treed in contact met A. Koning van Eco-ranch. Deze heeft expertise in Energie/Milieu. Tevens kan met hem het verkeersplan besproken worden in relatie met de Eco-ranch.
  • Er is overleg gewenst met Schutterij Hubertus Beringe i.v.m. het schootsveld dat binnen het plangebied (ten noorden van Marisbaan) ligt. D. van Mullekom en L. Peeters pakken dit op.
  • Neem naast wandel- en fietspaden ook ruiterpaden op in het plan.
  • Aanpak bestemmingsplan in relatie tot de natuurwaarden in deze regio. Hier wordt veel aandacht aan besteed en de mogelijkheden worden zoveel mogelijk gekoppeld en samengevoegd. Betrek de Milieucooperatie Peel en Maas bij de invulling van de landschappelijke inpassing.

Hans Verdonkschot benadrukt nogmaals dat het in deze fase van het plan belangrijk is om alle denkbare zaken en idee├źn kenbaar te maken, zodat ze in de plannen verwerkt kunnen worden.

In de rondvraag vraagt Frank Schilder nog extra aandacht voor het verkeersplan. Het verkeer van de Kievit mag niet door de dorpskern van Grashoek geleid worden. In het verlengde hiervan en de gevolgen van de inrichting van dit plangebied wordt onderkend dat er sprake is van een toegevoegde waarde voor de omliggende kernen. Tevens vraagt hij zorgvuldig met de persoonsgevens van de klankbordleden om te gaan.

Er wordt afgesproken om deze klankbordgroep weer bij elkaar te roepen zodra de onderzoeken zijn afgerond en er weer nieuwe zaken te melden zijn. Het initiatief ligt hiervoor bij TBV De Kievit.

Afsluitend dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun positieve inbreng en wenst iedereen wel thuis.