Op 10 mei 2011 werd door de Kievit B.V. de tweede infoavond georganiseerd voor de klankbordgroep.

Verslag

Voorzitter D. van Mullekom opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Er vindt een korte voorstellingsronde plaats.

H. Verdonschot licht kort alle verrichte werkzaamheden sinds de vorige bijeenkomst toe. Op een enkel onderzoek na bevinden alle onderzoeken zich in het eindstadium. Er wordt inhoudelijk het volgende opgemerkt:

  • Natuurwaardenonderzoek: Dit wordt opgestuurd naar C. Vieveen.
  • Archeologisch onderzoek: J. Meulendijks geeft aan dat hij hiermee bezig is bij de Gemeente Peel en Maas in het kader van het te maken nieuwe beleid hieromtrent. Hierbij wordt in kaart gebracht welke gronden een hoge archeologische verwachtingswaarde hebben en welke gronden in het verleden al zijn bewerkt tot een bepaalde diepte.
  • Verkenning Energie: Ten aanzien van energieopslag in de bodem geeft C. Vieveen aan dat er geen vermenging van waterlagen mag ontstaan. Dit gebied is kwetsbaar, met name het gebied Marisberg t.o.v. de Peelbreuk.
  • Landschapinrichting: C. Vieveen vraagt waar er open ruimte over blijft. Deze wordt met name in de strook langs de kanalen gerealiseerd. Tevens wordt er gekeken naar het grondpeil in het gebied. De 3 deelgebieden bieden mogelijkheden voor een gedifferentieerd grondpeil. Dit geeft extra kwaliteit aan het gebied.
  • Verkeersplan: S. Peeters vraagt om de woonkernen te ontzien. Vervolgens wordt er overlegd over de verkeersafwikkeling via de Meyelseweg en wellicht het industrieterrein. De ontwikkelingen en plannen van de gemeente Peel en Maas zijn hierbij ook van belang.

Aansluitend licht A. Teeuwen toe dat er 3 aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van 3 tuinbouwbedrijven (Teegrow, Multigrow en De Maris) zijn ingediend bij de Gemeente Peel en Maas. Voornaamste reden hiervoor is dat genoemde bedrijven sneller willen dan dat het plan van Tuinbouwvestiging De Kievit BV op dit moment toelaat. Dit levert tevens het voordeel op dat Tuinbouwvestiging De Kievit BV hiermee alvast steviger op de kaart komt te staan.

De 3 individuele plannen worden in volledige overeenstemming met de plannen van Tuinbouwvestiging De Kievit BV ontwikkeld en sluiten straks aan op het in te richten gebied.

De volgende stappen binnen Tuinbouwvestiging De Kievit B.V. zullen betrekking hebben op de afronding van de Milieueffectrapportage ? MER ? en het opstellen van het concept bestemmingspan.

De klankbordgroep zal weer bij elkaar geroepen worden zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

De voorzitter dankt iedereen voor hun positieve inbreng en wenst iedereen wel thuis